Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

him

คำแปล

เขา

She
reads
him
a
newspaper
.

เธออ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟัง

6 ความคิดเห็น

I
read
him
a
newspaper
.

ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟัง

17 ความคิดเห็น

Not
him
.

ไม่ใช่เขา

การผันแปร

จำนวนเพศหญิงเพศชายไม่มีเพศ
พหูพจน์
เอกพจน์shehimit

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน