Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. herself

herself

คำแปล

ตัวเธอเอง

She
lives
by
herself
in
that
room
.

เธออาศัยอยู่คนเดียวในห้องนั้น

She
speaks
to
herself
.

เธอพูดกับตัวเอง

She
does
not
love
herself
.

เธอไม่รักตัวเอง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน