Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

herself

คำแปล
ตัวเธอเอง
She
lives
by
herself
in
that
room
.
เธออาศัยอยู่คนเดียวในห้องนั้น
She
speaks
to
herself
.
เธอพูดกับตัวเอง
She
does
not
love
herself
.
เธอไม่รักตัวเอง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย