Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

her

คำแปล

ของเธอ, เธอ

Her
dog
drinks
water
.

สุนัขของเธอดื่มน้ำ

1 ความคิดเห็น

I
drink
her
water
.

ฉันดื่มน้ำของเธอ

5 ความคิดเห็น

Her
cat

แมวของเธอ

7 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย