Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

helps

คำแปล

He
helps
his
mother
.

เขาช่วยคุณแม่ของเขา

He
helps
his
dog
.

เขาช่วยหมาของเขา

He
helps
me
.

เขาช่วยฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ help

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ihelphelped
he/she/ithelpshelped
you/we/theyhelphelped

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน