Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

help

คำแปล

ความช่วยเหลือ

We
will
help
you
cook
lunch
.

พวกเราจะช่วยคุณทำข้าวเที่ยง

1 ความคิดเห็น

Her
sister
will
help
you
.

พี่สาวของเธอจะช่วยคุณ

1 ความคิดเห็น

I
will
help
Luis
.

ฉันจะช่วยเหลือลูอิส

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน