Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hello

คำแปล

สวัสดี

Hello
and
thanks
!

สวัสดีและขอบคุณ

6 ความคิดเห็น

Hello
,
Duolingo
!

สวัสดี Duolingo

11 ความคิดเห็น

Hello
!

สวัสดี

14 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน