Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

height

คำแปล

ความสูง

Height
and
weight

ความสูงและน้ำหนัก

What
is
your
height
?

คุณสูงเท่าไหร่

The
height

ความสูง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน