Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

heat

คำแปล

ความร้อน

The
worst
thing
about
summer
is
the
heat
.

สิ่งที่แย่ที่สุดในหน้าร้อนคือความร้อน

I
like
the
heat
.

ฉันชอบความร้อน

The
heat

ความร้อน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน