Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hears

คำแปล

She
hears
us
.

เธอได้ยินพวกเรา

1 ความคิดเห็น

He
hears
you
.

เขาได้ยินคุณ

9 ความคิดเห็น

She
hears
the
duck
.

เธอได้ยินเป็ด

การผันคำกริยาทั้งหมดของ hear

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ihearheard
he/she/ithearsheard
you/we/theyhearheard

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน