Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

heard

คำแปล

The
girl
heard
a
bird
.

เด็กผู้หญิงคนนี้ได้ยินนกตัวหนึ่ง

She
heard
me
.

เธอได้ยินฉัน

I
heard
you
.

ฉันได้ยินคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ hear

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ihearheard
he/she/ithearsheard
you/we/theyhearheard

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน