Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

health

คำแปล

สุขภาพ

This
is
a
danger
for
your
health
.

นี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

I
am
taking
care
of
my
health
.

ฉันกำลังดูแลสุขภาพของฉันอยู่

We
do
not
want
health
insurance
.

พวกเราไม่อยากได้ประกันสุขภาพ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน