Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

head

คำแปล

หัว

Where
is
your
head
?

หัวของคุณอยู่ที่ไหน

The
head
is
red
.

หัวนี้สีแดง

The
head

หัว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน