Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. head

head

คำแปล

หัว

Where
is
your
head
?

หัวของคุณอยู่ที่ไหน

Where
is
your
head
?

หัวของคุณอยู่ที่ไหน

The
head
is
red
.

หัวนี้สีแดง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน