Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

having

คำแปล

My
aunt
likes
having
tea
in
the
afternoon
.

คุณป้าของฉันชอบการดื่มน้ำชาในตอนบ่าย

She
is
afraid
of
having
to
leave
.

เธอกลัวการต้องจากลา

I
do
not
like
having
a
car
.

ฉันไม่ชอบการมีรถ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ have

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน