Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hate

คำแปล

เกลียด, ความเกลียดชัง

You
hate
this
man
.

คุณเกลียดผู้ชายคนนี้

I
hate
doing
this
.

ฉันเกลียดการทำแบบนี้

I
hate
sugar
.

ฉันเกลียดน้ำตาล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน