Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

happy

คำแปล

ยินดี, มีความสุข

I
am
happy
!

ฉันมีความสุข

1 ความคิดเห็น

I
will
be
happy
to
help
you
.

ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

She
is
poor
,
but
happy
.

เธอยากจนแต่มีความสุข

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน