Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hand

คำแปล

มือ

My
daughter
,
on
the
other
hand
,
is
three
years
old
.

ในทางกลับกัน ลูกสาวของฉันอายุสามปี

My
daughter
,
on
the
other
hand
,
is
three
years
old
.

ในทางกลับกัน ลูกสาวของฉันอายุสามปี

She
will
touch
your
hand
.

เธอจะแตะมือของคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน