Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hair

คำแปล

ผม

My
mother
likes
to
cut
my
father
's
hair
.

คุณแม่ของฉันชอบตัดผมคุณพ่อของฉัน

My
mother
likes
to
cut
my
father
's
hair
.

คุณแม่ของฉันชอบตัดผมคุณพ่อของฉัน

This
boy
has
black
hair
.

เด็กผู้ชายคนนี้มีผมสีดำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน