Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

had

คำแปล

They
would
have
had
to
go
there
.

พวกเขาคงจะต้องไปที่นั่น

1 ความคิดเห็น

I
found
every
letter
that
he
had
written
to
my
mother
.

ฉันได้เจอจดหมายทุกฉบับที่เขาได้เคยเขียนมาหาคุณแม่ของฉัน

2 ความคิดเห็น

I
had
a
dog
when
I
was
younger
.

ฉันเคยมีหมาตัวหนึ่งเมื่อฉันอายุน้อยกว่านี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ have

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน