Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. gym

gym

คำแปล

โรงยิม, ฟิตเนส

What
do
they
do
at
the
gym
?

พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

2 ความคิดเห็น

What
do
they
do
at
the
gym
?

พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

2 ความคิดเห็น

What
do
they
do
at
the
gym
?

พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน