Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

great

คำแปล

เยี่ยม

My
wife
is
great
.

ภรรยาของผมยอดเยี่ยม

The
coffee
is
great
.

กาแฟนี้ยอดเยี่ยม

You
are
great
!

คุณยอดเยี่ยม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน