Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grass

คำแปล

หญ้า

They
walk
on
the
grass
.

พวกเขาเดินบนหญ้า

They
walk
on
the
grass
.

พวกเขาเดินบนหญ้า

I
walk
on
the
grass
.

ฉันเดินบนหญ้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน