Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grandfather

คำแปล

ปู่, ตา

I
eat
with
my
grandfather
.

ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน

3 ความคิดเห็น

I
eat
with
my
grandfather
.

ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน

3 ความคิดเห็น

I
eat
with
my
grandfather
.

ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน