Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grade

คำแปล

ระดับ, เกรด

It
is
a
good
grade
.

มันเป็นคะแนนที่ดี

It
is
a
good
grade
.

มันเป็นคะแนนที่ดี

The
grade

ระดับ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน