Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

government

คำแปล

รัฐบาล

That
country
's
government
is
different
.

รัฐบาลของประเทศนั้นต่างกัน

They
have
a
new
government
.

พวกเขามีชุดรัฐบาลใหม่

The
government

รัฐบาล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน