Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

goodbye

คำแปล

ลาก่อน, สวัสดี

Goodbye
and
good
night
!

ลาก่อนและราตรีสวัสดิ์

2 ความคิดเห็น

Hello
and
goodbye
.

สวัสดีและลาก่อน

38 ความคิดเห็น

Goodbye
!

ลาก่อน

10 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน