Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

gold

คำแปล

ทองคำ

The
wife
only
wants
gold
.

ภรรยาอยากได้ทองคำเท่านั้น

That
is
pure
gold
.

นี่คือทองคำบริสุทธิ์

They
want
to
buy
gold
.

พวกเขาอยากซื้อทองคำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน