Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

going

คำแปล

The
student
is
going
to
achieve
what
he
wants
.

นักเรียนคนนี้จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ

Are
you
going
to
add
more
sugar
?

คุณกำลังจะใส่น้ำตาลเพิ่มอีกหรือไม่

You
did
not
tell
me
that
you
were
going
to
arrive
today
.

เธอไม่ได้บอกฉันว่าเธอจะมาถึงวันนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ go

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน