Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

goes

คำแปล

ไป

He
goes
and
I
go
.

เขาไปและฉันไป

1 ความคิดเห็น

The
man
goes
.

ผู้ชายไป

1 ความคิดเห็น

She
goes
.

เธอไป

3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย