Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

goal

คำแปล

เป้าหมาย, ประตู, จุดประสงค์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย