Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

goal

คำแปล

เป้าหมาย, ประตู, จุดประสงค์

What
is
your
real
goal
?

เป้าหมายของคุณที่จริงคืออะไร

They
scored
a
goal
.

พวกเขาทำคะแนนหนึ่งประตู

That
is
the
goal
.

นั้นคือเป้าหมาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน