Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

glass

คำแปล

แก้ว

I
have
milk
in
the
glass
.

ฉันมีนมอยู่ในแก้ว

The
boy
wears
glasses
.

เด็กผู้ชายสวมแว่นตา

I
have
milk
in
the
glass
.

ฉันมีนมอยู่ในแก้ว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน