Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

girls

คำแปล

เด็กผู้หญิง

One
boy
and
two
girls

เด็กผู้ชายหนึ่งคนและเด็กผู้หญิงสองคน

1 ความคิดเห็น

The
three
girls
eat
fish
.

เด็กผู้หญิงสามคนกินปลา

4 ความคิดเห็น

The
girls
and
the
boys
read
.

เด็กผู้หญิงหลายคนและเด็กผู้ชายหลายคนอ่าน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน