Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

girl

คำแปล

เด็กผู้หญิง

A
girl

เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

Girl

เด็กผู้หญิง

10 ความคิดเห็น

A
boy
,
a
girl
.

เด็กผู้ชายคนหนึ่ง เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน