Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

getting

คำแปล

We
like
getting
to
know
other
people
.

พวกเราชอบการทำความรู้กคนอื่นๆ

I
like
getting
up
late
.

นชอบการตื่นสาย

Getting
up
late
is
not
good
.

การตื่นสายไม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ get

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igetgot
he/she/itgetsgot
you/we/theygetgot

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน