Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

generation

คำแปล

ยุค

Our
generation
likes
coffee
.

ยุคของพวกเราชอบกาแฟ

His
generation
drinks
wine
.

ยุคของเขาดื่มไวน์

The
generation

ยุค

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน