Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

generally

คำแปล

โดยทั่วไป

We
generally
eat
fish
on
Friday
.

โดยทั่วไปพวกเรากินปลาวันศุกร์

Generally
it
is
green
.

โดยทั่วไปมันเป็นสีเขียว

Generally

โดยทั่วไป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน