Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

general

คำแปล
ทั่วไป
In
general
it
is
white
.
โดยทั่วไปเนื้อสัตว์มันสีขาว
1 ความคิดเห็น
In
general
I
eat
meat
.
โดยทั่วไปฉันกินเนื้อสัตว์
In
general
โดยทั่วไป

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย