Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

general

คำแปล

ทั่วไป

In
general
it
is
white
.

โดยทั่วไปเนื้อสัตว์มันสีขาว

1 ความคิดเห็น

In
general
I
eat
meat
.

โดยทั่วไปฉันกินเนื้อสัตว์

In
general

โดยทั่วไป

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน