Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

garden

คำแปล

สวน

We
eat
the
fruit
from
my
grandmother
's
garden
.

พวกเรากินผลไม้จากสวนของคุณย่าของฉัน

The
garden
is
in
front
of
the
house
.

สวนนี้อยู่ข้างหน้าบ้านหลังนี้

The
garden
is
at
the
front
of
the
house
.

สวนนี้อยู่ข้างหน้าบ้านหลังนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน