Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

game

คำแปล

การละเล่น, เกม, กีฬา

When
does
the
game
begin
?

เกมนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่

That
is
just
a
game
!

นั่นเป็นแค่เกมเกมหนึ่ง

The
game

เกม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน