Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

future

คำแปล
อนาคต
Which
man
is
your
future
husband
?
ผู้ชายคนไหนคือสามีในอนาคตของคุณ
You
are
my
future
husband
.
คุณเป็นสามีในอนาคตของฉัน
She
is
my
future
wife
.
เธอคือภรรยาในอนาคตของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย