Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

full

คำแปล

เต็ม, อิ่ม

We
are
full
.

พวกเราอิ่ม

It
is
full
.

มันเต็ม

I
am
full
.

ฉันอิ่ม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน