Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. front

front

คำแปล

ด้านหน้า

Whose
is
the
house
in
front
of
yours
?

บ้านของใครอยู่ข้างหน้าบ้านของคุณ

Whose
is
the
house
in
front
of
yours
?

บ้านของใครอยู่ข้างหน้าบ้านของคุณ

The
garden
is
at
the
front
of
the
house
.

สวนนี้อยู่ข้างหน้าบ้านหลังนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน