Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

frequent

คำแปล

บ่อย

It
is
not
frequent
.

มันไม่เป็นประจำ

Is
it
frequent
?

เป็นประจำไหม

It
is
frequent
.

เป็นประจำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน