Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

french

คำแปล

ภาษาฝรั่งเศส, คนฝรั่งเศส

The
French
reads
a
book
.

คนฝรั่งเศสคนนี้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

The
French
reads
a
book
.

คนฝรั่งเศสคนนี้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

English
to
French

ภาษาอังกฤษถึงภาษาฝรั่งเศส

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน