Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

freedom

คำแปล

เสรีภาพ

He
wanted
to
tell
me
about
freedom
.

เขาอยากที่จะบอกฉันเกี่ยวกับเสรีภาพ

He
wanted
to
tell
me
about
freedom
.

เขาอยากที่จะบอกฉันเกี่ยวกับเสรีภาพ

How
much
does
freedom
cost
?

เสรีภาพมีราคาเท่าไหร่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน