Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

free

คำแปล

ฟรี

You
are
not
free
today
.

คุณไม่ว่างวันนี้

The
meal
is
free
.

อาหารมื้อนี้ฟรี

I
am
free
.

ฉันว่าง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน