Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fourth

คำแปล

ที่สี่

April
is
the
fourth
month
of
the
year
.

เมษายนคือเดือนที่สี่ของปี

What
is
the
name
of
your
fourth
child
?

ลูกคนที่สี่ของคุณชื่ออะไร

The
fourth

ที่สี่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน