Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fourteen

คำแปล

สิบสี่

He
has
fourteen
children
.

เขามีลูกสิบสี่คน

She
is
fourteen
.

เธออายุสิบสี่ปี

Fourteen
children

เด็กสิบสี่คน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน