Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

foundation

คำแปล

แป้งรองพื้น, พื้นฐาน, มูลนิธิ

She
works
for
a
foundation
.

เธอทำงานให้กับมูลนิธิ

We
are
not
a
foundation
.

พวกเราไม่ใช่มูลนิธิ

The
foundation

มูลนิธิ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน